เงื่อนไขการใช้งาน
1. อ่านเงื่อนไขการใช้งาน อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง

2. การส่งรูป ขอให้เป็นรูปที่ท่านเป็นคนถ่ายเอง หรือเป็นเจ้าของรูป

3. ถ้าท่านนำรูปภาพของผู้อื่นมาเผยแพร่ กรุณาขออนุญาติเจ้าของผลงานก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง มิฉะนั้น ผู้ดูแลเวบมีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมหรืออาจโดนแบน username ที่ใช้งานได้

4. ห้ามมิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด

5. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฎใน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจึงสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิงค์ ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ

6. เที่ยวเมืองไทย 360 องศา มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแลเว็ปไซต์

7. เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

8. ลิขสิทธิ์ในบทความต่างๆใน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา เป็นของผู้เขียนและ เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ร่วมกัน โดย เที่ยวเมืองไทย 360 องศา สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แล้วแต่กรณี

9. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา หากมีการกระทำผิด เที่ยวเมืองไทย 360 องศา มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามเห็นสมควร

10. เที่ยวเมืองไทย 360 องศา สัญญาว่าจะดูแลข้อมูลต่างๆที่มี ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้โดยสะดวก อย่างดีที่สุด ไม่นับกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่น ความเสียหายที่เกิดจาก Hardware, Virus, Hacker เป็นต้น

11. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ใช้งาน เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไปในทางที่เรียกว่ามิจฉาชีพ หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

12. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง เที่ยวเมืองไทย 360 องศา ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป เที่ยวเมืองไทย 360 องศา

13. เที่ยวเมืองไทย 360 องศา มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

14. กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่นที่ค้นหาข้อมูล

15. สมาชิกได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวมานี้แล้วจึงใช้งาน